Forskning med ett globalt engagemang

Vår forskningsvision är att erbjuda en attraktiv och kreativ forskningsmiljö som i enlighet med rödakors­rörelsens visioner bedriver hälso- och vårdvetenskaplig forskning med globalt perspektiv.

Rödakorsrörelsens vision är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, och därigenom bidra till att bevara och främja mänsklig värdighet och fred i världen.

Samhällsansvar och globalt engagemang

Högskolan har ett uttalat samhällsansvar och globalt engagemang – bland annat genom forskningen kring frågor rörande konsekvenserna av kriser, katastrofer och migration liksom ansatser riktade för att främja jämlikhet i hälsa. Vidare pågår forskning kring återhämtningsförmåga och mental hälsa hos flyktingar och asylsökanden.

I en tid när digitalisering, robotik och andra tekniska möjligheter förändrar samspelet mellan människa och teknik, står vården inför omvälvande tekniska utmaningar. Virtuell omvårdnad, yrkesgruppers involvering i innovationsprocesser och implementering av ny teknik i vård- och hälsorelaterade sammanhang är ytterligare forskningsområden som pågår vid högskolan.

Vår målsättning är att

  • Etablera långsiktigt forskningsprogram med fokus på för högskolan och rödakorsrörelsen centrala frågor
  • Strategiskt satsa på ledande forskare, såväl genom meriteringstjänster som professurer och förtydligande av det akademiska ledarskapet
  • Verka för att erhålla forskningsmedel både genom statsanslag och genom externa anslag medverka till en säker och ändamålsenlig infrastruktur för forskning
  • Verka både för egen forskarutbildning och doktorander inskrivna vid andra lärosäten men anställda vid högskolan
  • Strategiskt satsa på högskolans delaktighet i forskarsamhället, både nationellt och internationellt.