Om vår forskning

Forskningsvision vid Röda Korsets Högskola

Högskolan erbjuder en attraktiv och kreativ forskningsmiljö som i enlighet med rödakors­rörelsens visioner bedriver hälso- och vårdvetenskaplig forskning med globalt perspektiv. Rödakorsrörelsens vision är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, och därigenom bidra till att bevara och främja mänsklig värdighet och fred i världen.
 
Uttalat samhällsansvar och globalt engagemang

Högskolan har ett uttalat samhällsansvar och globalt engagemang bl.a. genom forskningen kring frågor rörande konsekvenserna av kriser, katastrofer och migration och ansatser riktade för att främja jämlikhet i hälsa. Vidare pågår forskning kring återhämtningsförmåga och mental hälsa hos flyktingar och asylsökanden.

Vården står i snar framtid inför omvälvande tekniska utmaningar i en tid när digitalisering, robotik och andra tekniska möjligheter förändrar samspelet mellan människa och teknik. Virtuell omvårdnad, yrkesgruppers involvering i innovationsprocesser och implementering av ny teknik i vård- och hälsorelaterade sammanhang är ytterligare forskningsområden som pågår vid högskolan.

Högskolan har som målsättning för perioden 2017-2020 att

  • etablera långsiktigt forskningsprogram med fokus på för högskolan och rödakorsrörelsen centrala frågor
  • strategiskt satsa på ledande forskare, såväl genom meriteringstjänster som professurer och förtydligande av det akademiska ledarskapet
  • verka för att erhålla forskningsmedel både genom statsanslag och genom externa anslag
  • medverka till en säker och ändamålsenlig infrastruktur för forskning
  • verka både för egen forskarutbildning och doktorander inskrivna vid andra lärosäten men anställda vid högskolan
  • strategiskt satsa på högskolans delaktighet i forskarsamhället, både nationellt och internationellt.
PÅGÅENDE FORSKNING

Högskolans forskningsmiljöer arbetar för att ständigt vara en aktuell och samhällsrelevant aktör i samhälls-, vård- och  välfärdsdebatten. Miljöerna uppmärksammar hela tiden nya behov av vetenskapliga bidrag inom våra ämnen och kompetensområden.

Se vidare under våra forskningsmiljöer: 

Hälsa och teknisk utveckling
Hälsa i globala transitioner
Hälsofrämjande interventioner och resiliens

---

Forskningspublikationer i högskolebibliotekets DiVA-databas