Forskningsprojekt om barn som överlever tortyr

Vad finns det för samlad kunskap om barn som utsatts för tortyr? Hur blir vi bättre på att upptäcka, behandla och dokumentera tortyrskador hos barn?
Vad finns det för samlad kunskap om barn som utsatts för tortyr? Hur blir vi bättre på att upptäcka, behandla och dokumentera tortyrskador hos barn?
Publicerad: 19 okt 2021
Lästid: ca

Varför behövs forskning kring barn som utsatts för tortyr?

Kunskapen om barn som överlevt tortyr är mycket begränsad trots att inget talar för att barn utsätts i mindre utsträckning än vuxna. Vi vet dessutom att all typ av våld riskerar att ha särskilt allvarliga konsekvenser för barnets fortsatta utveckling. Kunskapsbristen riskerar också att osynliggöra barn som brottsoffer.

På Röda Korsets behandlingscenter i Uppsala erbjuds barn och vuxna med ohälsa till följd av krig och tortyr psykologisk och fysioterapeutisk behandling. Dessutom genomför samtliga sex Svenska Röda Korsets behandlingscenter tortyrskadedokumentation i enlighet med FN:s standard, det så kallade Istanbulprotokollet. Vi är den aktör i Sverige som i högst utsträckning möter tortyrskadade, men även i våra verksamheter har barns erfarenheter av tortyr hamnat i skymundan. Exempelvis har barns tortyrskador dokumenterats i mycket lägre utsträckning än vuxnas och barns erfarenheter av våld från allmänna representanter har mer sällan benämnts som tortyr.

Detta vill vi ändra på. Initiativ till den aktuella forskningsstudien togs i samband med att den uppdaterade versionen av Istanbulprotokollet reviderades 2022, och numera har ett avsnitt om barn. Vi såg det som en god möjlighet och som direkt nödvändigt att utveckla våra metoder för att bidra till att fler barn får den rehabilitering och den upprättelsen de förtjänar och har rätt till. Vi hittade en engagerad samarbetspartner i stiftelsen Hildur Nordins Minnesfond och tillsammans har vi byggt ett treårigt forskningsprojekt.

Varför utsätts barn för tortyr?

Barn torteras av samma anledningar som vuxna. De utsätts för tortyr för att avtvingas information eller bekännelser om sådant som rör dem själva eller andra i deras närhet. Barn torteras som straff för något de gjort eller påståtts ha gjort. Tortyr mot barn används som medel för tvångsrekrytering av barnsoldater och som vapen i kris- och krigsdrabbade områden. Barn torteras även på grund av vilka de är, vad de tror på och hur de lever.

Barn är lättare byten och riskerar att utsättas för tortyr inom fler samhällsarenor och situationer än vuxna. Även om barn från alla samhällsgrupper riskerar att utsättas för tortyr ser vi att vissa grupper av barn löper högre risk. Särskilt utsatta är barn som lever i hemlöshet, de som lever i låsta institutioner såsom anstalter eller vårdinrättningar och barn på flykt utan vårdnadshavare.

Det är i dagsläget svårt att uppskatta hur vanligt det är att barn utsätts för tortyr. Detta beror på att tortyr sällan dokumenteras, i synnerhet om det är barn som torterats.

Vilka ingår i forskningsprojektet?

Projektet leds av barnpsykolog Ronak Tamdjidi vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala, och den akademinska kompetensen står Catarina Nahlén Bose, PhD, sjukssköterska och lektor vid Röda Korsets Högskola, för.  

Vad hoppas ni uppnå med projektet?

Vi hoppas kunna samla kunskap om tortyrutsatthet hos barn och vilka särskilda krav det ställer på oss som bedömare, behandlare och de metoder och rutiner vi arbetar utifrån. Detta vill vi göra genom att samla den internationella kunskapen som finns om screening, dokumentation och behandling av tortyrskador hos barn. Dessutom vill vi se över, utveckla och ålderanpassa befintliga metoder och rutiner för bedömning, dokumentation och behandling av tortyrskador hos barn.

Vi hoppas även kunna bidra kunskapsspridning utanför våra verksamheter så att barn som utsatts för tortyr lättare kan identifieras inom exempelvis Hälso- och sjukvården, Socialtjänsten, Migrationsverket och Elevhälsan.   

Röda Korsets behandlingscenter i Uppsala

Verksamheten erbjuder psykologisk behandling och fysioterapeutiska insatser till personer, barn och vuxna, med en migrationsbakgrund som traumatiserats till följd av tortyr, krig och/eller flykt.