HemForskningForskningsmiljöerHälsofrämjande interventioner och resiliens

Hälsofrämjande interventioner och resiliens

Forskningen inom temat syftar till att bidra till en vetenskaplig kunskapsbas för vård- och hälsofrämjande systematiska ansatser. Därmed avses såväl befolkningsorienterade preventiva och promotiva hälsoåtgärder, ansatser riktade för att främja jämlikhet i hälsa, som interventioner i vård och omsorg. Ökad delaktighet samt främjande av förmåga till anpassning, återhämtning och vidare utveckling är centrala inslag i temats forskning.

Forskningsområden:
Hälso och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Folkhälsovetenskap, global hälsa, social medicin och epidemiologi
Arbetsmedicin och Miljömedicin
Omvårdnad
Didaktik