Tjänstledighet och föräldraledighet

Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Rutin för ansökan och beslut | Tjänstledighet med lön – enskild angelägenhet | Ersättning för vård av närstående | Föräldraledighet | Ledighet för studier

Som arbetstagare kan du ha rätt till tjänstledighet med löneavdrag helt eller delvis, samt i särskilda fall med full lön.

Tjänstledigt för studier beviljas enligt ”Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning”. Enligt den här lagen har en arbetstagare som har varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste sex månaderna, och som vill genomföra en utbildning, rätt till behövlig ledighet från sin anställning. Arbetsgivaren har däremot rätt att skjuta upp ledigheten till senare tid än vad arbetstagaren har begärt. Vill arbetsgivaren skjuta upp ledigheten ska besked om detta, samt anledning, meddelas omgående till arbetstagaren. 

Ansökan prövas individuellt

Det finns ingen lagstadgad rätt att få tjänstledigt för att pröva anställning hos annan arbetsgivare. Varje inlämnad ansökan om tjänstledighet kommer att prövas individuellt och utifrån arbetsgivarens förutsättningar. En beviljad tjänstledighet är kopplad till det arbete som du har sökt tjänstledighet för att pröva. Avbryter du denna anställning i förtid behöver du kontakta högskolan omgående.

Medarbetaren ska i god tid informera om man önskar avsluta sin anställning eller återgå i arbetet efter tjänstledigheten.
Om du under sin tjänstledighet avser att avsluta din anställning vid Röda Korsets Högskola, ska du meddela din chef.

Samma uppsägningstid gäller för den som har tjänstledigt. Det innebär att för den som har tre månaders uppsägningstid ska uppsägning ske tre månader innan tjänstledigheten upphör – om du inte avser att gå tillbaka till Röda Korsets Högskola under din uppsägningstid. Överenskommelse om annan tid för uppsägning kan göras i dialog med närmaste chef.

Rutin för ansökan och beslut

Tjänstledighet med lön – enskild angelägenhet

Du kan om synnerliga skäl finns få tjänstledigt med bibehållen lön under sammanlagt maximalt tio arbetsdagar per kalenderår. Som synnerliga skäl skall anses nära anhörig som är i livets absoluta slutskede eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med nära anhörig avses make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.

Tjänstledighet med lön - flyttdag

När en medarbetare ska flytta kan denne ansöka hos chef om att få ledigt med bibehållen lön under en dag, en så kallad flyttdag.
Ledigheten behöver inte registreras i lönesystemet Flex HRM utan är en överenskommelse med närmaste chef.

Ersättning för vård av närstående

Om en svårt sjuk person vårdas av en närstående kan vårdaren ha rätt till ersättning för vård av närstående. Ersättning betalas av Försäkringskassan med belopp motsvarande sjukpenning och kan utges som hel, halv eller fjärdedels ersättning (närståendepenning).

Med rätten till ersättning följer också rätten till ledighet. Du måste meddela  närmaste chef så snart som möjligt om tänkt ledighet. För att få ersättning måste anmälan om ledighet först ha gjorts till Försäkringskassan. Till ansökan skall ett särskilt läkarutlåtande för närståendepenning bifogas för att Försäkringskassan skall kunna pröva rätten till ersättning. Mer information hittar du på försäkringskassans webbplats. Kopia på beslut om ersättning lämnas till HR.

Föräldraledighet

Röda Korsets Högskola uppmuntrar varmt till att både pappor och mammor använder möjligheten att vara föräldralediga. Rätten till ledighet regleras i ”Föräldraledighetslag (1995:584)” och rätten till föräldrapenning i ”Lag (1962:381) om allmän försäkring”. Därutöver finns information om föräldralön och tillfällig föräldrapenning i högskolans kollektivavtal.

Anmälan om föräldraledighet lämnas in senast två månader innan ledigheten skall påbörjas.

Om du vill ta ut enstaka föräldradagar, ska även ett underlag från Försäkringskassan bifogas som visar på hur många föräldradagar du har. Underlaget skickas till lön då du kan ha rätt till ytterligare föräldralön.

En nybliven pappa/partner har rätt till tio dagar med ersättning när ett barn föds.

Efter att ett barn fyllt 18 månader har du som förälder rätt att vara tjänstledig fram tills att barnet fyller 8 år.

Ledighet för studier

Rätt till ledighet för studier regleras i ”Studieledighetslagen (1974:981)”. Enligt den har du som vill genomföra en utbildning rätt till behövlig ledighet från Röda Korsets Högskola under dina studier. Detta förutsatt att du vid ledighetens början har varit anställd vid Röda Korsets Högskola de senaste sex månaderna eller sammanlagt i minst tolv månader under de senaste två åren. Du skall ocksåp kunna precisera vilken kurs eller angiven utbildning den begärda ledigheten avser och därefter kunna styrka din antagning till utbildningen. 

Minst två månader före ledighetens början skall du underrätta din närmaste chef om att du vill nyttja din rätt till ledighet för studier. Detta gör du direkt i lönesystemet Flex HRM. Närmaste chef kan senarelägga tjänstledigheten om din tjänstledighet skulle innebära stor olägenhet för verksamheten. Information om en senareläggning ska lämnas skyndsamt.

Vid återgång i arbete ska arbetet vara detsamma eller en likvärdig ställning som om innan ledighet.

Vid avbrott av utbildningen har du rätt att återgå i arbete. Vid studieledighet kortare än ett år underrättar du din chef senast två veckor i förväg. Vid längre studieledighet måste underrättelse ske senast en månad i förväg.