Semester

Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Semesterrätt | Schablonsemester för lärare, forskare och doktorander | Sparad semester | Ansökan om semester för administrativ personal | Semesterlön, semesterersättning och inväxling av semesterdagstillägget

Vid Röda Korsets Högskola tillämpas sammanfallande semester, vilket innebär att intjänandeåret sammanfaller med semesteråret under löpande kalenderår.

Semesterrätt

Semesterrätten varierar beroende på ålder:

  • 28 semesterdagar t.o.m. det semesterår arbetstagaren fyller 29 år
  • 31 semesterdagar fr.o.m. det semesterår arbetstagaren fyller 30 år
  • 35 semesterdagar fr.o.m. det semesterår arbetstagaren fyller 40 år 

Schablonsemester för lärare, forskare och doktorander

Enligt kollektivavtalet gäller schablonsemester för högskolans lärare, forskare och doktorander. Med schablonsemester menas att all semester läggs ut under studenternas ferier eller annan undervisningsfri tid. Det innebär att all semester förläggs sammanhängande under sommaren med början måndagen efter midsommardagen eller annan undervisningsfri tid. Detta gäller om inte annat skriftligen överenskommits mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Som utgångspunkt för beviljande av semester under annan tid än undervisningsfri tid, är att det inte krävs någon ersättare. Vid ansökan i Flex ska det tydligt framgå i informationsrutan att ersättare inte krävs.

All semesterersättning betalas ut i juni månad.

Ansökan av semester

Ansökan om sommarsemestern ska göras i lönesystemet Flex senast den 15 april, vilket gäller för alla medarbetare oavsett om man är placerad på institutionen eller förvaltningen. 

Spara semesterdagar

Inriktningen av antalet sparade dagar är upp till 5 dagar/år. Detta för att arbetsgivaren vill att medarbetaren ska använda årets semesterdagar för återhämtning och vila. Antalet sparade semesterdagar framgår längst ner på lönespecifikationen och ska inte vid något tillfälle överstiga 30 dagar.   

Ansökan om uttag av sparade dagar görs i lönesystemet Flex och läggs in precis som en vanlig ansökan av semesterdagar. Om du tar ut fler semesterdagar än de som tjänats in under året, tar lönesystemet per automatik från de sparade semesterdagarna. Sparade dagar dras alltid efter att årets semesterdagar är förbrukade.  

För visstidsanställda lärare, forskare och doktorander gäller samma regler som för Administrativ personal (se nedan). De semesterdagar som tjänas in ska i största möjliga mån tas ut under anställningstiden.

Ansökan om semester för medarbetare på förvaltningen

Ansökan om semester för administrativ personal sker via lönesystemet Flex. Senast den 15 april ska ansökan för sommarsemester vara registrerad i Flex, och semesterplaneringen vara avslutad senast den 30 april.

Inriktningen är att antalet sparade dagar får uppgå till 5 dagar per år. Detta för att arbetsgivaren vill att medarbetaren ska använda årets semesterdagar för återhämtning och vila.

Semesterlön, semesterersättning och inväxling av semesterdagstillägget

Semesterlönen utgörs av den månadslön som är aktuell vid semesteruttaget plus semestertillägg för varje betald semesterdag (årets och sparad) som tas ut. Semestertillägget utgörs av 0,8 procent av arbetstagarens månadslön vid semesteruttaget per betald semesterdag. Semesterlön utbetalas efter den sysselsättningsgrad som gäller vid uttag av semester. Har arbetstagaren fått för många semesterdagar utbetalda, ska dessa återbetalas. Anställning för viss tid som inte varar längre än tre månader berättigar inte till semesterledighet utan till semesterersättning.

Inväxling av semesterdagstillägget

Som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare har medarbetare på Röda Korsets Högskola möjlighet att teckna en enskild överenskommelse om växling av semesterdagstillägget till ytterligare lediga dagar.

Vad är semesterdagstillägg?

När du är berättigad till betald semester får du semesterlön.

  • Semesterlönen utgörs av den månadslön som är aktuell vid semesteruttaget plus semestertillägg för varje betald semesterdag (årets och sparad) som tas ut.
  • Semestertillägget utgörs av 0,8 procent av arbetstagarens månadslön vid semesteruttaget per betald semesterdag (semesterdagstillägg). Semesterlön utbetalas efter den sysselsättningsgrad som gäller vid uttag av semester. Det är detta tillägg som istället kan omvandlas till att bli ytterligare lediga dagar.

Vilka är berättigade till att växla in semesterdagstillägget?

Medarbetare som är tillsvidareanställda (inklusive de som har en provanställning) med 100% arbetstid i grunden, kan omvandla semesterdagstillägg mot lediga dagar enligt nedan:

  • vid 28 semesterdagar ges 6 lediga dagar
  • vid 31 semesterdagar ges 6 lediga dagar
  • vid 35 semesterdagar ges 7 lediga dagar

Växling av semesterdagstillägget kan endast tecknas om anställningen förväntas gälla hela nästkommande kalenderår.
Ansökan om växling av semesterdagstillägget avser endast omvandling av hela årets semester.

Omvandling av semesterdagstillägget omfattar ej sparade semesterdagar.
Ansökan om att växla in semesterdagstillägget ska göras i god tid och avtalet gäller endast innevarande och hela semesterår.

Undantag från möjlighet till utbyte av semesterdagstilägg

Undantagna denna möjlighet är de medarbetare som inte bedöms tjäna in full semester under semesteråret som exempelvis föräldralediga, långtidssjuka samt tjänstlediga.

Praktisk tillämpning

Förläggningen av den extra ledigheten ska ingå i den ordinarie planeringen av semesterledighet, utifrån verksamhets krav och behov och beslutas av närmaste chef. Årets alla semesterdagar måste tas ut innan växlade dagar tas ut. De växlade dagarna ska tas ut samma år och kan inte sparas till nästkommande år.

Växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet innebär att årslönen minskar med motsvarande semesterdagstilläggets storlek vilket påverkar nivån på den framtida pensionen.

Ett exempel på värde av semesterdagstillägget:
Vid en månadslön på 30 000 kr är semesterdagstillägget värt 240 kronor/dag.
Vid 35 semesterdagar x 240 kronor minskas årsinkomsten med summan 8400 kronor.

Vid ej semesterlönegrundande frånvaro som påverkar antalet intjänade semesterdagar samt om medarbetaren slutar under semesteråret, minskar även antalet lediga dagar som erhållits i utbyte mot semesterdagstillägg.

Ansökan

Ansökan om att växla in nästkommande års semesterdagstillägg ska lämnas till närmaste chef senast den 30 november. Ansökan görs på blankett som återfinns i dokumentcentret och hanteras i likhet med andra ledigheter, att de kan tas ut i mån av tid.

Kvarvarande dagar efter årets slut

Som framgår av kollektivavtalet ska först innevarande årets semesterdagar tas ut och därefter de dagar som växlats in. Vid eventuell ansökan om att även ta ut sparad semester så görs det efter att ordinarie semesterdagar och inväxlade semesterdagstilläggsdagar tagits ut. I de fall då de inväxlade dagarna inte hinner tas ut, kommer en utbetalning av dessa dagar att göras på februarilönen året efter.

Anmälan till lön

Efter godkänd ansökan om växling av semesterdagstillägget, lämnas ansökan till HR som ser till att Flex får informationen. De inväxlade dagarna syns sedan på lönespecifikationen.