Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Lön och förmåner

Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Förmåner | Lön och lönepolicy | Viktiga datum | Allmän information | Medarbetare med schablonsemester | Medarbetare utan schablonsemester | Medarbetare som anmält omvandling av semesterdagstillägget | Lönerapportering | Timarvoden och fakturering | Rutin timanställda | Institutionen | Högskoleförvaltningen timanställda (tentavakter) | Övriga timanställda | Lönesättning | Medarbetarsamtal och lönesättande samtal

Förmåner

Som medarbetare vid högskolan erbjuds förmåner såsom subventionerad friskvård, friskvårdstimme, konferens-/utbildningsdeltagande, pensionsrådgivning, kaffe, frukt mm.
Röda Korsets Högskola är även anslutna till en förmånsportal Benify, där det finns förmåner så som exempelvis rabatterade friskvårdsaktiviteter, biobesök och resor.

Lön och lönepolicy

Lön utbetalas den 26:e varje månad förutom i december, då lön utbetalas innan julafton.

Lönerna hanteras av ASPIA i nära dialog med HR/RKH. 

I samband med en nyanställning, skickar ASPIA ut ett välkomstmail med information om hur du kommer in i lönesystemet. 

I samma mail finns även en instruktion om hur du kan använda mobilen till att hantera olika ärenden i Flex.

 Instruktion för åtkomst till Flex HRM via mobilapp

Tidrapportering, utläggsredovisning samt attestering kan även göras via smartphone och HRM Mobile app.

Appen kan laddas ner via Appstore eller Android Playbutik.

URL som behöver anges första gången är: https://aspia2.flexhosting.se/Mobile

Användar-ID och lösenord är densamma som för HRM portalen.

Aspia erbjuder alla sina kunder support i systemet vilket innebär att de hjälper dig med systemrelaterade frågor men även dina lönefrågor.

Deras support är tillgänglig vardag mellan 8.00 och 17.00

Kontaktuppgifterna är payroll.support.se@aspiagroup.com eller 08-46 47 300.

Reseräkning

En uppdaterad version av reseräkning finns här:

Viktiga datum

För medarbetare: Sista dagen för att klarmarkera sig i lönesystemet är den sista varje månad.
Underlag av timanställda måste till chef senast den sista varje månad.

För chef: Sista dagen för chef att attestera i lönesystemet är den 4:e varje månad.

Klarmarkera innan semester.
För att inte behöva gå in i lönesystemet under sin semester, ska medarbetaren klarmarkera sig i förväg. Om en förändring skulle ske som exempelvis sjukdom, så justerar medarbetaren det i efterhand direkt efter semesterns slut.

Allmän information

Nedan följer ett antal punkter som påverkar våra yrkeskategorier på olika sätt.

Medarbetare med schablonsemester

Enligt kollektivavtal gäller schablonsemester för högskolans lärare, forskare och doktorander. Med schablonsemester menas att all semester läggs ut under studenternas ferier eller annan undervisningsfri tid.

Det som är nytt i samband med införande av ett nytt lönesystem, är att medarbetare med schablonsemester, ska ansöka om semester i lönesystemet. Ansökan ska från nästa år göras senast den 15 maj, med utgångspunkt att förlägga årets samtliga semesterdagar från och med måndagen efter midsommar.  

Om medarbetare önskar förlägga semester under annan tid än måndagen efter midsommar, ska även dessa förläggas och ansökas om vid samma tillfälle.

Några medarbetare med schablonsemester har tidigare ansökt om semester innan juni, vilket är reglerat i antal uttagna dagar. De som tidigare ansökt om semester eller annan ledighet i höst, måste åter ansöka om dessa dagar i lönesystemet.

Om en medarbetare behöver en ersättare utanför den schablonmässiga semestern, ska detta framgå i lönesystemets meddelanderuta i samband med ansökan.

Sparade semesterdagar – ingen blankett behöver skrivas.

Tidigare skulle medarbetare med schablonsemester ansöka innan den 15 maj, om att spara semesterdagar till annat år. Detta är nu borttaget. De semesterdagar som inte är uttagna går efter årsskiftet över till att bli sparade dagar.

Antalet sparade semesterdagar får inte överstiga 30 dagar.

Medarbetare utan schablonsemester

Semesteransökan skrivs direkt in i lönesystemet, vilket även gäller uttag av sparade semesterdagar. Ingen blankett ska skrivas.

Medarbetare som anmält omvandling av semesterdagstillägget

Om medarbetaren önskar växla semesterdagstillägget till lediga dagar ska ansökan lämnas senast den 30 november till närmaste chef. Beviljade ansökningar kommer sedan att administreras av HR. Dagarna kommer året därefter att synas som extra semesterdagar och ansökan om uttag skrivs direkt in i lönesystemet.

Support Flex HRM
Vid problem vid inknappning i lönesystemet så kontaktas supporten på:

Tel: 08-464 73 00 eller payroll.support.se@aspiagroup.com

Lönerapportering

Lönerapporteringen sker i lönesystemet Flex HRM, ett webbaserat lönerapporteringssystem. Det finns även en mobilapp som är enkel att använda.
Introduktion till systemet samt inloggningsuppgifter får du av HR när du påbörjar din anställning vid högskolan. 

Senast den sista i varje månad gör du en retroaktiv avvikelseregistrering med en månads eftersläpning i Flex HRM. Om du inte har några avvikelser att rapportera behöver du ändå månadsrapportera med angivelsen "Tidrapport klar". Därefter går tidrapporten vidare för attestering av närmaste chef.

Utlägg samt reseräkningar görs också i systemet Flex HRM, där sedan chef attesterar din registrering.

Timarvoden och fakturering

Rutin timanställda

Lön till timanställda för utfört arbete betalas ut månaden efter – vilket inte är någon skillnad mot idag. Viktigt är att tillse att underlag för utbetalning sker i direkt anslutning till utfört uppdrag.

Institutionen

Inför att en medarbetare avser att anlita en extern föreläsare eller annan timanställd ska behovet först framställas till prefekt, med vilken timkostnad samt summa som beräknas.

Prefekten ska godkänna förslaget innan överenskommelse sker med den timanställda som är tänkt för uppdraget.

En ny blankett är framtagen där uppgifter om timanställda finns på sidan 1 och när timanställda utfört sitt arbete ska blanketten godkännas på sidan 2.

Rutinen kommer att bli enligt nedan:

  1. Behov uppstår av att boka in en timanställd
  2. En blankett med förslag på tilltänkt timanställd skrivs av medarbetaren med de uppgifter som behövs för ett godkännande som lämnas till prefekt.
  3. Efter godkännande bokar medarbetare in den timanställda och fyller i resterande uppgifter på sidan 1 som behövs för registrering i lönesystemet och lämnar därefter en kopia på underlaget till HR.
  4. Efter genomfört uppdrag, skriver medarbetaren in eventuell avvikelse och därefter sitt godkännande på sidan 2.
  5. Underlaget lämnas sedan till HR senast den sista innevarande månad för att få utbetalt månaden efter.
  6. HR-chef lägger in de sista uppgifterna och attesterar i lönesystemet.

Högskoleförvaltningen timanställda (tentavakter)

De flesta timanställda är tentavakter som bemannas (schemaläggs) av utbildningsadministrationen.
Tentavakterna kommer ha möjlighet att tidsrapportera de timmar som de arbetat direkt i lönesystemet men detta är ännu inte aktiverat.

Då en ny tentavakt anlitas skriver utbildningsadministratören ett underlag till HR som registrerar uppgifterna. Därefter kan utbildningsadministratören bemanna in de timmar som tentavakten är inplanerad att arbeta samt klarmarkera för arbetad tid.

Förvaltningschefen attesterar tentavakternas tidrapporter i lönesystemet.

Övriga timanställda

Övriga timanställda kan exempelvis vara de som är föreläsare på en APT eller anteckningshjälp.

Den medarbetare som har fått uppdraget att anlita en timanställd är även den som ansvarar för att ifyllt underlag kommer till attesterande chef samt HR tillhanda.

Ibland anlitas externa parter som får ett fast arvode - då ska följande blankett fyllas i "Arvoden"
Om någon externt anlitad part har utlägg och ska redovisa kvitton för ersättning används denna blankett "Utlägg"

Senast den sista i varje månad ska blanketten lämnas till HR.

Lönesättning 

Vid en anställning tillämpar Röda Korsets Högskola individuell lönesättning. 

Lönen utgör ersättning för utfört arbete och skall återspegla arbetets art, svårighetsgrad samt prestation. Därtill skall lönen stimulera till förbättringar av effektivitet, prestation, kvalitet och engagemang. Den ska också motivera till egen utveckling och ansvarstagande. Det skall finnas ett klart samband mellan löneutveckling och utveckling av arbetsuppgifter samt arbetsprestationer.

Vid en lönerevision ligger högskolans sju lönekriterier som grund till den nya lönen och är känd av medarbetarna. Inför en lönerevision informeras samtliga medarbetare om processen och kan själva förbereda sig väl genom att ta del av den gemensamma mallen. 

Medarbetarsamtal och lönesättande samtal

Närmaste chef håller årliga regelbundna medarbetarsamtal liksom lönesättande samtal för att bedöma behov av utvecklingsinsatser och lönesättning av medarbetare. De policies och riktlinjer som är framtagna är tänkta som stöd inför samtalen.

Följande dokumentation inför samtalen finns att tillgå via länkarna eller i dokumentcentret: