Avslut av anställning

Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Egen uppsägning

När en medarbetare vill säga upp sin anställning gäller följande rutin:

Uppsägningen kan till en början vara såväl muntlig som skriftlig men ska alltid resultera i en skriftlig anmälan på ”Uppsägningsblankett” som lämnas till närmaste chef.

Mottagen uppsägning ska snarast bekräftas skriftligen av närmaste chef, där det även framgår sista arbetsdag och anställningsdag. Underlaget lämnas sedan till HR.

Därefter ska blanketten ”Checklista för avslut” fyllas i. I blanketten finns ett antal aktiviteter och avstämningar som ska göras innan sista anställningsdag. En signatur på att aktiviteterna har genomförts är viktig.

När medarbetaren slutar sin anställning är det av stort värde att högskolan får ta del av hur det har varit att arbeta här. Eftersom HR arbetar med övergripande personalfrågor kommer HR att genomföra ett avgångssamtal. Inför samtalet kommer frågor att skickas ut till medarbetaren som ska besvaras inför samtalet. Svaren kommer sedan att ligga till grund för samtalet.  

HR sammanställer årligen de avidentifierade avgångssamtalen och återkopplar till ledning, samverkansgrupp och på APT.