Anställning

Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Introduktion | Anställningsvillkor | Personuppgifter | Adressändring | Närmast anhörig | FLEX HRM | Bisyssla | Förbud mot husdjur |

Introduktion

När en medarbetare påbörjar sin anställning finns ett framtaget introduktionsprogram. Inför varje nyanställning utses en mentor som finns till som stöd och bollplank under medarbetarens första tid. Uppdraget som mentor är viktigt för att medarbetaren ska känna sig välkommen och komma in i sina nya arbetsuppgifter och rutiner.

Mer om uppdraget finns att läsa i dokumentet  ”Uppdrag mentor”.

En checklista – ”Introduktion vid nyanställning” – finns som hjälp i planeringen för chefen, men också för medarbetaren under hennes eller hans första tid på nya jobbet.

Vid Röda Korsets Högskola tillämpas en inledande provanställning inför en tillsvidareanställning. För att få en bra uppföljning av provanställningen har ett rektorsbeslut tagits fram. 

Som medarbetare har du ett eget ansvar hålla dig uppdaterad om de rutiner och anställningsförhållanden som råder. 

Anställningsvillkor

Som anställd vid högskolan har du både rättigheter och skyldigheter. Dessa regleras i lagar och förordningar liksom i kollektivavtalet mellan Arbetsgivaralliansen och de fackliga företrädarna i Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Vision samt Akademikerförbunden. Mer information hittar du i ”Bransch- och löneavtal – Högskola”. 

Det finns även delar som är reglerade i lokala avtal och styrdokument. Har du frågor? Välkommen att kontakta HR-funktionen.

Inom högskolan tillämpar vi Samverkansavtalet som syftar till en bättre verksamhet, trivsel och utveckling genom ökat medinflytande. Avtalet gäller alla.

Vid tillsättning av lärarpersonal vid högskolan följs beslutad ”Anställningsordning för lärare”.

För meritering följer med anställningsordningen en så kallad ”Meritförteckning inför anställning” liksom ”Regler för docentur” för de som vill ansöka om en högre befattning vid lärosätet.

Personuppgifter

I samband med din anställning har du godkänt att högskolan behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att högskolan som arbetsgivare skall kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig, samt de krav som ställs på högskolan i egenskap av arbetsgivare utifrån lagar och avtal.

Det kan exempelvis handla om personuppgifter som är nödvändiga för att kunna betala ut lön, ombesörja att du i framtiden får pension, användas i samband med lönerevision, för kompetensutveckling och liknande.

I vår ”Policy om personuppgiftsbehandling” utifrån GDPR kan du läsa mer om vad det innebär.

Adressändring

Behöver du göra en adressändring lägger du själv in den nya adressen i vårt lönesystem Flex HRM.

Om flytten innebär att du får en annan skattesats, meddela detta via mail till HR så kommer den nya skattesatsen att läggas in i Flex HRM.

Närmast anhörig

I händelse av olycksfall eller annat tillbud är det mycket viktigt att du lämnar uppgifter om en eller flera närmast anhöriga till dig. Dessa uppgifter lägger du själv in i lönesystemet Flex HRM.

Flex HRM – vårt lönesystem

Vårt lönesystem heter Flex HRM och företaget som administrerar våra löner heter ASPIA. Senast den sista i varje månad ska du tidsrapportera för den månad som har varit.

I Flex HRM lägger du även in utlägg och registrerar reseräkningar som ska attesteras av din chef. Mer information om resor och utlägg finns att läsa i ”Regler för tillämpning av resepolicy” som du hittar i dokumentcentret. Har du frågor kring Flex HRM besvaras de av HR eller Flex HRM support. 

Ring 08-464 73 00 eller maila till payroll.support.se@aspiagroup.com

Bisyssla

Alla anställda vid högskolan är skyldiga att årligen, dock senast den 31 augusti, fylla i blanketten ”Redovisning av aktuella bisysslor för anställda vid Röda Korsets Högskola” och lämna den till ansvarig chef. Blanketten inleder med information om vad som avses med bisyssla. När en förändring sker ska medarbetaren till sin chef lämna in en ny blankett med uppdaterade uppgifter. Underlag om bisysslor sparas vid HR-enheten i respektive personakt.

Förbud mot husdjur

Vid Röda Korsets Högskola råder ett allmänt förbud mot husdjur med hänsyn till eventuella allergier.