Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Anställning

Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Introduktion | Anställningsvillkor | Personuppgifter | Adressändring | Närmast anhörig | FLEX HRM | Bisyssla | Förbud mot husdjur | Egen uppsägning

Introduktion

När en medarbetare påbörjar sin anställning finns ett framtaget introduktionsprogram. En mentor utses inför varje nyanställning, med uppgift att finnas till som stöd och bollplank under medarbetarens första tid. Uppdraget som mentor är viktigt för att medarbetaren ska känna sig välkommen och komma in i sina nya arbetsuppgifter och rutiner.

Mer om uppdraget finns att läsa på  "Uppdrag mentor " 

En checklista – ”Introduktion vid nyanställning” –finns till hjälp för chef i planeringen och och som den nya medarbetaren själv kan följa under sin första tid.

Som medarbetare har man ett eget ansvar hålla sig uppdaterad om de rutiner och anställningsförhållande som råder. 

Anställningsvillkor

Som anställd vid högskolan har du rättigheter och skyldigheter vilka regleras i lagar och förordningar samt i kollektivavtalet mellan Arbetsgivaralliansen samt de fackliga företrädarna i Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Vision samt Akademikerförbunden. Mer information hittar du i ”Bransch- och löneavtal – Högskola”.

Det finns även delar som är reglerade i lokala avtal och styrdokument. Har du frågor är du välkommen att kontakta HR-funktionen.

Inom högskolan tillämpar vi Samverkansavtalet som syftar till en bättre verksamhet, trivsel och utveckling genom ökat medinflytande, att göra det enklare, och ge en helhetssyn som ger bättre lösningar samt gäller alla.

Vid tillsättning av lärarpersonal vid högskolan följs beslutad "Anställningsordning för lärare".

För meritering följer med anställningsordningen en så kallad ”Meritförteckning inför anställning” liksom ”Regler för docentur" för de som önskar ansöka om en högre befattning vid lärosätet.

Personuppgifter

I samband med din anställning har du godkänt att högskolan behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att högskolan som arbetsgivare skall kunna uppfylla sina åtagande gentemot dig, samt de krav som ställs på högskolan i egenskap av arbetsgivare utifrån lagar och avtal. Det kan handla om personuppgifter som är nödvändiga för att kunna betala ut lön, ombesörja att du i framtiden får pension, användas i samband med lönerevision, för kompetensutveckling och liknande.

I vår "policy om personuppgiftsbehandling" utifrån GDPR kan du läsa mer om vad det innebär.

Adressändring

Behöver du göra en adressändring lägger du själv in den nya adressen i vårt lönesystem Flex HRM.
Om flytten innebär att du får en annan skattesats, meddela detta via mail till HR så kommer denna att läggas in i Flex HRM.

Närmast anhörig

För händelse av olycksfall eller annat tillbud är det mycket viktigt att du lämnar uppgift om en eller fler närmast anhöriga till dig. Dessa uppgifter lägger du själv in i lönesystemet Flex HRM.

Flex HRM – vårt lönesystem

Vårt lönesystem heter Flex HRM och företaget som administrerar våra löner heter ASPIA. Senast den sista varje månad ska du tidsrapportera för den månad som har varit.

I Flex HRM lägger du även in utlägg och registrerar reseräkningar som ska attesteras av din chef. Mer information om resor och utlägg finns att läsa i vår ”Regler för tillämpning av resepolicy” som du hittar i dokumentcentret. Har du frågor kring Flex HRM besvaras de av HR eller Flex HRM support. 

Ring 08-464 73 00 eller maila till payroll.support.se@aspiagroup.com

Bisyssla

Alla anställda vid högskolan är skyldiga att årligen, dock senast den 31 augusti, fylla i blanketten "Redovisning av aktuella bisysslor för anställda vid Röda Korsets Högskola" och lämna den till ansvarig chef. Blanketten inleder med information om vad som avses med bisyssla. När en förändring sker åligger det medarbetaren att till sin chef lämna in en ny blankett med uppdaterade uppgifter. Underlag om bisysslor sparas vid HR-enheten i respektive personakt.

Förbud mot husdjur

Vid Röda Korsets Högskola råder allmänt förbud mot husdjur med hänsyn till eventuella allergier.

Egen uppsägning

När medarbetare önskar säga upp sin anställning gäller följande rutin: 
Uppsägningen kan till en början vara såväl muntlig som skriftlig men ska alltid resultera i en skriftlig anmälan på ”Uppsägningsblankett” som lämnas till närmaste chef.

Mottagen uppsägning ska snarast bekräftas skriftligen av närmaste chef, där det även framgår sista arbetsdag och anställningsdag. Underlaget lämnas sedan till HR.

Därefter ska blanketten "Checklista för avslut" fyllas i där det finns ett antal aktiviteter och avstämningar som ska göras innan sista anställningsdag. Precis som med en introduktion så är det lika viktigt att man får en signatur på att aktiviteterna har genomförts.

När medarbetare slutar sin anställning är det av stort värde att högskolan får ta del av hur det har varit att arbeta här. Eftersom HR arbetar med övergripande personalfrågor kommer HR genomföra ett avgångssamtal. Inför samtalet kommer frågor att skickas ut till medarbetaren som ska besvaras inför samtalet. Svaren kommer sedan att ligga till grund för samtalet.  

HR sammanställer årligen de avidentifierade avgångssamtalen och återkopplar till ledning, samverkansgrupp och på APT.