HemBli studentVåra utbildningarSpecialistsjuksköterskeprogram

Specialistsjuksköterskeprogram

Vi har specialistsjuksköterskeprogram inom intensivvård, psykiatrisk vård och från och med vårterminen 2016 även infektionssjukvård. Programmet i infektionssjukvård är Sveriges första. Utöver yrkesexamen som specialistsjuksköterska leder våra utbildningar till en magisterexamen i omvårdnad. Oavsett vilket program du väljer kommer du att vara väl förbered för att verka i dagens och framtidens hälso- och sjukvård, nationellt och internationellt. 

Som del av Rödakors-rörelsen är profileringen mot utsatthet, mångfald, humanitet och globala perspektiv central i samtliga utbildningar. Gemensamt för specialistutbildningarna är att de är upplagda i temablock där man stegvis och integrerat fördjupar kunskaper och färdigheter rörande profession och vetenskaplighet. Att man tidigt ska få en ökad reell kompetens med nya redskap att använda i omvårdnadsarbetet i fokus för våra specialistutbildningar. Kärnkompetenserna personcentrerad vård, teamarbete, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informations- och kommunikationsteknik och dess tillämpningar i omvårdnadsarbetet är också viktiga grunder i samtliga specialistutbildningar.

Psykiatrisk vård

Som specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård ska du kunna ansvara för omvårdnadens kvalitet och utveckling i olika vårdformer och miljöer där man vårdar personer med psykisk ohälsa. Du kan värdera och systematiskt tillämpa ny kunskap i omvårdnadsarbetet. Du är också expert på att tillämpa principer för personcentrerad vård och delat beslutsfattande.

Som student inom programmet får du bl.a. kompetens att genomföra avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar vid psykisk ohälsa, inte minst för att kunna arbeta framgångsrikt med komplexa vårdbehov. 

Läs mer

Intensivvård

Som specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård arbetar du med att vårda svårt sjuka människor, oftast på en intensivvårdsavdelning. 

Som student får du fördjupad kompetens inom medicinsk vetenskap, omvårdnad, medicinteknik och andra närliggande kunskapsområden.

Läs mer

Infektionssjukvård

Som specialistsjuksköterska med inriktning infektionssjukvård arbetar du med att bedöma, planera, genomföra och utvärdera vård vid infektiösa sjukdomstillstånd samt förebygga uppkomst och komplikationer av dessa i olika kontext.

Som student får du fördjupad kompetens inom omvårdnad, medicinsk vetskap och andra närliggande kunskapsområden.

Läs mer