Omvårdnad

Huvudområdet omvårdnad och profilområdet global omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Omvårdnad är en hälsovetenskaplig disciplin som är etablerad vid många av världens universitet och högskolor. Disciplinen utgör brukligen huvudområde för akademisk examen inom utbildning som också leder till sjuksköterskeexamen.

Sjuksköterskeexamen visar att man har kunskaper, färdigheter och förmågor att övergripande ansvara för det omvårdnadsarbete som genomförs i samarbete med vårdteam för och tillsammans med patienter. Centralt i arbetsuppgifterna som sjuksköterska är att bedöma, planera, genomföra och utvärdera omvårdnad samt utföra medicinska ordinationer, behandlingar och undersökningar av och tillsammans med patienter. Centralt för yrket är också hälsofrämjande arbete, forskning och utvecklingsarbete samt handledning av personal och studenter.

För omvårdnad erbjuds också fördjupande studier i ämnet på magister/master- och forskarnivå. I Sverige har den akademiska ämnesutvecklingen pågått sedan början av 1980-talet men internationellt har den i vissa länder fortgått sedan tidigt 1900-tal. Vissa överenskomna begrepp utgör hörnstenar för disciplinen; människa, hälsa, miljö, omvårdnad samt lidande. Genom dessa begreppsliga ramverk utvecklas kunskap om vårdande handlingar och relationer som främjar hälsa och lindrar lidande.

Givet disciplinens globala spridning med utgångspunkt i pågående samhällsutvecklingar, strukturer och utmaningar förekommer olika profileringar. Röda Korsets Högskola har sedan 1867 betonat det globala, humanitära och under årens lopp byggt upp särskild kompetens inom profilområdet global omvårdnad. Global omvårdnad utgör profilområde med följande ämnesdefinition:

”Global omvårdnad handlar om att utveckla kunskaper om hälsa, omvårdnad, personer, lidande och ekologi i lokal och global kontext. Profilområdet karaktäriseras av befrämjande, aktivism och hållbar utveckling. Detta innebär ett aktivt användande av kunskaper och metoder som inkluderar normmedvetna förhållningssätt för att motverka ojämlikhet och social orättvisa. Ytterst syftar kunskaper i Global omvårdnad till att lindra lidande, värna mänsklig värdighet och bidra till hälsa för nuvarande och kommande generationer.”

 

Det globala profilområdet är en vital del i den akademiska miljön som genomsyrar såväl programutbildningar som fristående kurser på alla nivåer inom omvårdnad. Profilområdet utgör vidare en central utgångspunkt för forskning och samverkan som fortlöpande pågår vid högskolan.

Läs mer om profilområdet i följande artikel: http://journals.sagepub.com/eprint/X2SsqjzqDZxSVAS6tk57/full

Ämnesansvarig

jeshol

Jessica Holmgren

Programansvarig Sjuksköterskeutbildningen
Ämnesansvarig i omvårdnad | Docent, Högskolelektor
+46 (0)8 587 516 50 jessica.holmgren@rkh.se