Folkhälsovetenskap

Inom ämnet folkhälsovetenskap utvecklas kunskaper om befolkningens hälsotillstånd samt skillnader i hälsa och hälsoutveckling mellan olika grupper i samhället och i det globala landskapet. Utgångspunkten utgörs av ett perspektiv i vilket individer, grupper, miljön, samhället och det globala sammanhanget utgör en helhet med avgörande betydelse för befolkningens hälsa. Förståelse för dessa sammanhang och faktorer som påverkar klyftorna i hälsa utgör basen för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete samt vetenskaplig och kritisk värdering av dessa ansatser.

Utbildningen vid Röda Korsets Högskola avhandlar centrala frågeställningar inom folkhälsovetenskap med etiskt och vetenskapligt förankrat hälsofrämjande arbete som särskild inriktning. Grundläggande värderingar som jämlikhet i hälsa, global samhörighet, delaktighet, social inklusion och mångfald, samt hälsa som mänsklig rättighet utgör bärande punkter i ämnet folkhälsovetenskap vid Röda Korsets Högskola. Dessa kärnvärderingar berikas vidare av Röda korsets ide och principer.

Folkhälsovetenskap och dess centrala frågeställningar har en tydlig förankring i forskningen vid Röda Korsets Högskola vilken reflekteras i flera teman i det pågående forskningsarbetet vid lärosätet.

Ämnesansvarig

stephanie_paillardborg_0763a

Stéphanie Paillard-Borg

Ämnesansvarig i folkhälsovetenskap
Docent, Högskolelektor
stephanie.paillard-borg@rkh.se