För adjungerade kliniska adjunkter (AKA) och/eller handledare

Här har vi samlat information för dig som är handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen.

Syftet med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i sjuksköterskeutbildningen är att studenterna ska tillägna sig, tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Studenterna ska också utveckla ett professionellt och etiskt förhållningssätt samt tillämpa ett evidensbaserat arbetssätt.

Bedömningsprocessen i VFU börjar med att handledaren och studenten informerar sig om kursplan, bedömningsformulär (lärandemål och betygskriterier och studiehandledning. Studenten ansvarar för att tillhandahålla dessa dokument under första VFU-veckan. Dokumenten är underlag för inledande samtal om den verksamhetsförlagda utbildningens innehåll och upplägg. Hänsyn tas till studentens tidigare kunskap och erfarenhet av vårdområdet. Vid detta tillfälle konkretiseras och diskuteras betygskriterier relaterat till den aktuella verksamheten. Tidpunkt och tillvägagångssätt för bedömning planeras, beroende på kursens längd, se vidare info i bifogade dokument nedan.

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Bedömningsformulär för termin 2

Bedömningsformulär för termin 3

Bedömningsformulär för termin 4

Assessment based on learning outcomes and grade criteria during work placement

Bedömningsformulär för termin 5 och 6:

AssCE Instruction basic level II
AssCE basic level II (front page)
AssCE basic level II
AssCE-formulär grundutbildning III

Handlingsplan vid risk för underkännande av student under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i sjuksköterskeprogrammet

Om AKA/handledare bedömer att studenten brister i ett eller flera av betygskriterierna, och/eller har frånvaro, ska en handlingsplan upprättas gällande risk för underkännande. Modul/kursansvarig ska informeras.

Riktlinjer vid risk för underkännande under verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeprogrammet

Nätbaserat stöd för handledare Centrum för klinisk utbildning (CKU) erbjuder handledare inom utbildningsprogrammens verksamhetsförlagda utbildning en webbaserad information. Syftet med informationen är att handledare ska få relevant information som kan utgöra ett stöd i handledarskapet. I informationen ingår bland annat aspekter som:

  • vad studenten och handledaren har rätt att kräva av varandra
  • etiska konflikter som kan uppstå i handledningssituationen
  • hur en handledning kan struktureras och genomföra
  • vart handledaren kan vända sig för hjälp/stöd/information

För mer info http://cku-handledning.com/